Szanujemy Twoją prywatność. Nie nawidzimy SPAMU tak jak Ty i nie robimy tego w trosce o jak najlepsze relacje z Tobą. Tworzenie konta oznacza, że odpowiadają Ci Warunki korzystania z usługi ,firmy Polityka prywatności oraz Warunki korzystania z plików cookie.


Regulamin


0

0

9 min

OGÓLNE

Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Platformy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Platforma przeznaczona jest do korzystania przez Użytkowników. Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych przez ilustria Usług i funkcjonalności w Platformie jest dobrowolne. Procedura rejestracji polega na zalogowaniu się przez konto Facebook.

Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta Rzeczywistego jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
 • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Platformy;
 • Dane Osobowe przesłane podczas pierwszego logowania oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Platformy, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez ilustria, przekazanych pierwotnie podczas rejestracji oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Platformy, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Platformy, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Platformy;
 • zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Platformie w celu świadczenia przez ilustria Usług i dostarczania funkcjonalności Platformy.
 • wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany podczas rejestracji adres e-mail newsletter ilustria, wiadomości od ilustria oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Platformy;
 • umieszczenie na Koncie Danych Osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych Osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych Osób;
 • zezwalam na świadczenie przez ilustria Usług w ramach mojego Konta na Platformie;
 • jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Platformie Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
 • akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Platformy zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Platformy, wynikającym z postanowień Regulaminu;
 • akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez ilustria w szczególności umieszczanych przeze mnie w Platformie Danych, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań;
 • akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez ilustria wyglądu Platformy w tym wyglądu/układu, etc. mojego Konta, jak również umieszczania w ramach Platformy lub Konta (w tym również w ramach Poczty) informacji, okien, banerów, reklam;
 • w trosce o jakość i poziom Platformy, akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez ilustria zawartości Platformy, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług w Platformy, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Platformy, zaprzestania prowadzenia Platformy, a także każdej z jego Usług oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Platformy.

DANE OSOBOWE

W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez ilustria, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Prywatności.

Administratorem Danych Osobowych jest ilustria

ilustria przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.

W przypadku powzięcia przez ilustria wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych osobowych, ilustria (niezależnie od postanowień powyższych) uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

 • wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych osobowych bądź aktualizacji danych osobowych;
 • skierowania do Użytkownika ostrzeżenia;
 • zablokowania dostępności dla Użytkownika wybranych Usług w Platformy;
 • zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy;
 • bezpowrotnego usunięcia Konta.

ilustria uprawniona jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. ilustria nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawnionym Osobom.

PRAWA AUTORSKIE

Użytkownik poprzez umieszczenie danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela ilustria niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych.

ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY

Podawane przez Użytkownika dane oraz dane osobowe są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Platformy . W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.

Każdy Użytkownik może mieć tylko 1 (jedno) konto. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez ilustria . Zakazuje się udostępniania swojego konta innym osobom, jak również korzystania z kont należących do innych osób.

Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Platformy lub narazić Platforma na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez ilustria, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, ilustria może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto/Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Platformy mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

Zawierając Umowę z ilustria, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Platformy oraz od korzystania z Usług Platformy w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
 • przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych ilustria oraz innych podmiotów;
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Platformy, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;
 • niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę ilustria, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Platformy lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;
 • powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z systemu (automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie, itp.), w tym między innymi korzystania ze skryptów wysyłania komentarzy, wiadomości, aktualizacji Platformy .

Zamieszczanie w Platformie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności.

Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Platformy do działalności badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzaniu badań, analiz, sondaży opinii publicznej, jak również wykorzystywania Platformy w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, tzn. w szczególności zabronione jest:

 • umieszczanie Danych, tj. treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.);
 • umieszczanie Danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;
 • rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej
 • uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp. za wyjątkiem indywidualnych uzgodnień z ilustria w ramach których postanowiono inaczej;
 • wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding);
 • używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ilustria nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.

ilustria nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Platformy, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

ilustria nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ilustria nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym Dane) przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści (w tym Dane) umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Platformy .

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Platformie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

ilustria nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do ilustria przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane.

REKLAMACJE

Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie ilustria poprzez wysłanie informacji na adres e-mail dostępny na stronie ilustria.io

Komentarze ( 0 )